نقد مدل هرمنوتیکی اصلاح شده گادامر به وسیله دیوید تریسی
48 بازدید
محل نشر: قبسات » تابستان 1382 - شماره 28 (14 صفحه - از 189 تا 202)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله درصدد تبیین و نقد نظریّه هرمنوتیکی دیوید تریسی است. تریسی در مقام ارائه نظریّه خود، نگرش گادامر را محور سخن خود قرار داده و در تکمیل نقایص آن می‏کوشد. در جهت این هدف، وی خوشبینی بیش از حد گادامر به سنّت را مورد انتقاد قرار داده، هرمنوتیک بدگمانی را بر پاره‏ای موارد لازم شمرده و عنصر (تبیین) را نیز بر آن می‏افزاید. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که آیا اصلاحاتی که تریسی درباره مدل هرمنوتیکی گادامر انجام داده است می‏تواند آن را مدلی قابل قبول سازد. واژگان کلیدی: هرمنوتیک، گادامر، تریسی، مدل هرمنوتیکی، قوس هرمنوتیکی، تفسیر فرایند فهم.