فلسفه دین
49 بازدید
محل نشر: قبسات » بهار و تابستان 1385 - شماره 39 و 40 (20 صفحه - از 47 تا 66)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عصر حاضر پرسش‌های پرشماری فراروی دین‌پژوهان نهاده که جمع قابل توجهی از آن‌ها حول محور فلسفه دین گرد آمده‌اند. نوشتار پیش روی، چیستی فلسفه دین را می‌کاود. نیل بدین مقصود بدون رجوع به خاستگاه و مفاهیم مشابه و متقارب ممکن نیست؛ بدین جهت، نگاه به واژه‌هایی چون الاهیات و کلام فلسفی و طبیعی، دین‌پژوهی، کلام قدیم و جدید ضرورت دارد. در این میان واژه‌ای که بیش از دیگران به فلسفه دین نزدیک و با آن متداخل است و به‌ویژه در آثار نویسندگان داخلی مشاهده می‌شود، کلام، به‌ویژه با وصف جدید است؛ پس این مقاله در جهت تبیین مفاهیم متقارب به فلسفه دین، توجه بیشتری به تعیین مرز آن با کلام جدید کرده‌است. کشف این مرز در گرو پرده‌برداری از سیمای کلام جدید است. در این زمینه پس از اشاره مختصر به چیستی کلام قدیم، آرای طرح شده در تیین کلام جدید به دو دسته حامیان و نافیان تقسیم و ارزیابی شده‌است؛ سپس بر مبنای نظر برگزیده، وجوه تمایز فلسفه دین و کلام جدید آمده ‌است. در نهایت، مسائل فلسفه دین و امکان طرح رویکرد اسلامی، محور سخن در این نوشتار است.