قلمرو حکومتی دین
47 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » زمستان 1384 - شماره 32 (24 صفحه - از 221 تا 244)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر شامل دو بخش است. در بخش نخست گستره حکومتی دین محور سخن است و نیز به بیان ادله درون دینی و برون دینی آن می‏پردازد. بخش دوم در برگیرنده سخن منتقدان این رویکرد و حامیان محدودسازی قلمرو دین به امور فردی و خروج آن از عرصه حکومت است. از آن جا که مقصد عمده این نوشتار طرح سخن منتقدان به شمار می‏رود؛ بخش اول، به ویژه ادله درون دینی، به اختصار بیان شده و بخش دوم به تفصیل آمده است. این بخش، شش دلیل را عرضه می‏کند. دو دلیل نخست که از دکتر سروش است، با تکیه بر اقتضای نوع انتظار بشر از دین و سپس طرح فقدان قابلیت، دین را از عرصه حکومت جدا می‏سازد. چهار دلیل بعدی، که از آقایان دکتر حائری و مهندس بازرگان است، با طرح تغایر میان دین و حکومت در ثبات و تحول، در قلمرو و اهداف، و در شیوه، حذف امور سیاسی ازحیطه دین را نتیجه می‏گیرد و آخرین دلیل، پیوند میان این دو را مغایر سیره عملی امام معصوم‏علیه السلام می‏شمارد. واژه‏های کلیدی: حکومت دینی، سکولاریسم، دین و سیاست، دین حداقلی و حداکثری، قلمرو دین، انتظار بشر از دین.