مقایسه هوش، هوش هیجانی و عقل از دیدگاه روانشناسی و منابع اسلامی
46 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينی
نام استاد/نام دانشجو : رحيم ميردريکوندی