نقش علائق و پیش دانسته های مفسر در تفسیر قرآن
49 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينی
نام استاد/نام دانشجو : علي اوسط باقری