ترجمه انگلیسی کتاب "زبده الاحکام" امام خمینی به زبان انگلیسی
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مرکز جهاني علوم اسلامی
نام استاد/نام دانشجو : عبدالله احمد زنگو